Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja az, hogy felvilágosítást adjon arról, hogy milyen személyes
információkat gyűjtünk be felhasználóinktól leírja azok felhasználásának módját, mindazok
körét, akikkel ezen információkat megosztjuk, valamint mindazon lehetőségeket, melyekkel
felhasználóink az információk felhasználásával kapcsolatosan élhetnek. Szabályzatunk kitér arra
is,hogy felhasználóink hogyan léphetnek kapcsolatba velünk adatvédelmi kérdésekben.
A Tájékoztató hatálya kiterjed a www.itslogistics.hu/ oldalt látogató és azon nyújtott
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók személyes adatai, valamint a
https://www.facebook.com/itslogisticshungary/ oldal látogatóinak személyes adatai kezelésére.

ADATKEZELŐ:
Az adatkezelő neve: ITS Logistics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2220 Vecsés, Almáskert utca 4.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@itslogistics.hu

1. Az ITS Logistics Hungary Kft. a weboldalának használatával összefüggésben az itt
felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adatait

1.1. A weboldalunkon történő szolgáltatás megrendelés, ajánlatkérés és az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások

Itt többek között a regisztrációval kapcsolatos adatait tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy tudjon
küldemény szállítást, vámügyintézést, csomagolást, általunk nyújtott szolgáltatást megrendelni,
a megrendelése után pedig kilehessen állítani a számlát, illetve, – értelemszerűen – meg tudjuk
különböztetni önt a többi megrendelőtől. Ezen adatai alapján tudjuk a közöttünk létrejött
szerződést teljesíteni, ugyanis weboldalunkon az esetek nagy hányadában elektronikus
szolgáltatás kezdeményezést követően teljesítjük a megrendelését. Az itt megadott adatok
szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt
szeretnénk önnel közölni a szolgáltatás megrendelésének teljesítésével kapcsolatban. Ezen
adatok képezik később a számviteli bizonylatok vevő adatainak alapját is.

1.2. Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés
Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben hasznosnak találja szolgáltatásunkat és az megelégedésére
szolgált, akkor a későbbiekben személyre szabható megfelelő ajánlatokat tudjunk önnek
kiküldeni email üzenet formájában. Hírlevelet csak abban az esetben fogunk küldeni, ha a erre
minket felhatalmaz. Tudni kell azonban azt, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgálnak
majd és azok személyre szabott kedvező ajánlatokat tartalmaznak.
A hírlevelekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Általános Adatvédelmi
Szabályzatunkban érheti el. Ezzel kapcsolatban kérésére külön tájékoztatást nyújtunk.

1.3 A panaszkezeléshez, kifogás érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
Az Adatkezelő külön felületet (https://www.itslogistics.hu/?page_id=11) működtet a weboldalán
annak érdekében, hogy a szolgáltatása iránt érdeklődőkkel tudjon kapcsolatot tartani.
Az esetleges kifogásokkal, panaszokkal összefüggésben a kapcsolatot mind email üzenetben,
mind postai levélben, mind pedig telefonon fel lehet venni a
https://www.itslogistics.hu/?page_id=181 elérhetőségen megadott elérhetőségeink bármelyikén.
Ilyen esetekben jegyzőkönyvet veszünk fel, amely esetén jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neve, a címe, a megrendelt szolgáltatás megnevezése és az
érvényesíteni kívánt jog.
Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Általános Adatvédelmi Szabályzatunkban
tájékozódhat.

1.4. Süti (cookie) kezelés
A kényelmes felhasználói élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi
funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez, valamint reklámozás céljából. A
süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónk a honlapunkon elérhető. Partner Cookie tájékoztatója:
Facebook.com: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. A személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos érintettei jogok
Nem csak jogszabályi kötelességünk, hanem számunkra is fontos, hogy megfelelően
tájékoztassuk azon személyes adatairól, melyeket kezelünk, illetve az is fontos, hogy az ezzel
kapcsolatos jogait ön megfelelően tudja gyakorolni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel
kapcsolatosan felhasználóinkat az alábbi jogok illetik meg.

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra
vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van,
akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz
hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes
adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett
időtartama.

2.2. Helyesbítés joga
Kérés esetén jogosult arra, hogy a vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel
kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére
késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) a hozzájárulás jogalapon kezelt adatok vonatkozásában (pl. hírlevél) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésre
korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak hozzájárulással, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet
kezelni.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formában megkaphassa és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbításra kerüljenek anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk. Erre
akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

2.6. Tiltakozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes
adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel
kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az
adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az, hogy nem tudjuk esetleg kiszolgálni.

2.7. Visszavonás joga
Természetesen jogosult arra is, hogy a hozzájáruláson alapuló hozzájárulást, bármikor
visszavonja. Ez alapján tehát, ha például feliratkozott a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheti,
hogy a továbbiakban ne küldjünk hírlevelet.

3 Személyes adatai biztonsága érdekében tett intézkedések
Az Adatkezelő korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a
honlapjáénak felhasználójának személyes adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a
technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a
megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől.
A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatkezelők illetve
munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és
behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, egyesesetekben pedig titkosítást
alkalmazunk.

4. Eljárás a fentebb ismertetett jogai gyakorlásával kapcsolatban
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári
napon belül tájékoztatást ad a jelen tájékoztatóban megtalálható jogok gyakorlásával
kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl
összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további 60 nappal
meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést,
kérést kérjük, juttassa el a https://www.itslogistics.hu/?page_id=181 oldalon található
elérhetőséginkre elektronikusan, illetve papír alapon írásban. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban – adatvédelmi okokból – csak abban az esetben áll
módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt
érdemlően igazolta.

Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és a
rendelkezésére bocsátunk egy „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű
dokumentumot, melyet aláírva juttassa el hozzánk a cégjegyzékben szereplő postacímre vagy
pedig elektronikus úton.

A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • teljes neve, melyen megrendelte szolgáltatásunkat;
  • postázási címe;
  • megrendelt szolgáltatás.

Amennyiben e-mailben juttatta el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy velünk történő kapcsolatfelvételkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

5. Adatfeldolgozók
Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés
teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján
Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • a honlap üzemeltetésében résztvevők;
  • számviteli (könyvelési) tevékenységet végző cég;

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

7. Milyen jogorvoslati fórumokat vehetek igénybe?
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen
Tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu